regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SZTUKI ZAPISANEJ NALEŻĄCEGO DO WYDAWNICTWA DESIGN PROJECT KRZYSZTOF SKRZECZ

Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego;

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sztukazapisana.pl prowadzący sprzedaż internetową za pośrednictwem Sklepu;

Produkt – rzecz dostępna w Sklepie, będąca przedmiotem Umowy;

Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona), dokonująca zakupów w Sklepie;

Umowa – umowa sprzedaży Produktu na odległość zawierana w języku polskim pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu;

Ogólne informacje

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://sztukazapisana.pl jest prowadzony przez Wydawnictwo Design Project Krzysztof Skrzecz, Moskule 61 Łódź 91-530, NIP 726 001 38 65

Ze sklepem można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ksiegarnia@sztukazapisana.pl

Sklep prowadzi sprzedaż Produktów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

Rejestracja i dane osobowe

Zakupów w Sklepie można dokonać przez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

Złożenie zamówienia możliwe jest jedynie dla klientów, którzy wypełnili dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon, mail)

Rejestracji mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.

Podczas rejestracji należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zakupów.

Dokonując rejestracji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w trakcie rejestracji danych osobowych w celu realizacji zamówień.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Design Project Krzysztof Skrzecz, Moskule 61 Łódź 91-530, NIP 726 001 38 65

Podane przez Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. W celu realizacji zamówienia możemy udostępniać zebrane od Państwa dane do dostawcy produktów DPD, Poczty polskiej, banku millenium za pośrednictwem, którego realizowane są płatności, wyłącznie w minimalnym wymaganym zakresie.

Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonywania zakupów w Sklepie (zawarcia Umowy).

Możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych w Sklepie. W tym celu prosimy przesłać stosowne żądanie za pośrednictwem e-mail: redakcja.sztukazapisana@gmail.com. Musimy jednak przechowywać dane sprzedażowe zgodnie z polskim prawem. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa i archiwizowane (do czasu odwołania zgody) jeśli inne przepisy tego nie wykluczają (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Art. 6 „Zgodność przetwarzania z prawem”).

Zamawianie Produktów (zawarcie Umowy)

Przy każdym Produkcie w Sklepie podany jest jego opis oraz cena końcowa. Informacje o Produktach zawartych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Zakupy dokonywane są za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

Zamawiane Produkty należy dodać do koszyka, a następnie, po przejściu do realizacji zamówienia, dokonać wyboru ich ilości oraz wybrać adres dostawy.

Po sprawdzeniu zamówienia, należy potwierdzić zamówienie i dokonać płatności przelewem na wskazany numer bankowy bądź zamówić płatność przy pobraniu. Dostawa Produktów jest realizowana za pośrednictwem kuriera DPD lub Poczty polskiej. Mają Państwo trzy dni robocze na opłacenie zamówienia. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane. Po złożeniu zamówienia będziemy kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres e-mail podany podczas rejestracji, w szczególności prześlemy do Państwa e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zawierający m.in. wskazanie zamówionych Produktów, ich cenę, danych Klienta, adres dostawy, pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy.

Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Dostawa

Zamówienia realizowane są w przeciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.

Przesyłki dostarczane są przez kuriera DPD lub Pocztę polską. Orientacyjny czas dostawy paczki wynosi 2 dni robocze w przypadku kuriera lub do 5 dni w przypadku Poczty polskiej (nie mamy jednak na to wpływu).

Sklep zastrzega, że czas realizacji zamówienia (składający się z czasu kompletowania zamówienia oraz dostarczenia) może wynieść w skrajnych przypadkach do 30 dni.

Koszty wysyłki podane są dla każdego Produktu w formularzu zamówienia podczas dokonywania zamówienia.

Dostawy są realizowane jedynie na terenie Polski. W celu przesyłki do krajów UE lub USA/Kanady prosimy o bezpośredni kontakt ze sklepem pod adresem ksiegarnia@sztukazapisana.pl

Prawo odstąpienia od Umowy

Klientowi będącemu konsumentem, tj. osobą fizyczną, która zawarła Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a)      w przypadku Umowy, w wykonaniu której dochodzi do wydania Produktu Klientowi – od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik;

Brak prawa odstąpienia do umowy na podstawie art. 38 oraz okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

*  PERIODYKI I CZASOPISMA. Informujemy na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi (Konsumentowi)  w odniesieniu do umów o dostarczenie periodyków lub czasopism za wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 * EBOOKI. Informujemy na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, że w przypadku treści cyfrowych (Ebooków), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Użytkownik wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy.

Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone:

a)      na piśmie i przesłane pod adres:

b)      pocztą elektroniczną pod adres:

W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi, także pocztą elektroniczną, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany dla danego Produktu w Sklepie, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Klientowi wyłącznie kosztów tego najtańszego sposobu dostawy.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientowi płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W razie odstąpienia od Umowy Klient ma obowiązek odesłać Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Produkt należy odesłać pod adres:

Wydawnictwo Design Project Krzysztof Skrzecz, Moskule 61 Łódź 91-530

W razie odstąpienia od Umowy bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient (tj. koszty opakowania, wysyłki).

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Reklamacje

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt bez wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

W razie wad Produktu reklamacje można składać:

b)      pocztą elektroniczną ksiegarnia@sztukazapisana.pl

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta składającego reklamację, datę dostawy Produktu do Klienta, dane do kontaktu, opis wady, żądanie Klienta.

W reklamacji Klient może żądać:

a)      usunięcia wady (naprawy) Produktu;

b)      wymiany Produktu na wolny od wad;

c)       obniżenia ceny;

d)     odstąpienia od Umowy, jeżeli wada jest istotna.

Klient nie może jednak odstąpić od Umowy, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak Sprzedawca już raz wymienił Produkt na nowy albo usunął wadę – Klient może odstąpić od Umowy.

Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację na podany przez Klienta adres lub adres e-mail, w terminie 14 dni od wniesienia reklamacji.

W przypadku gdy Klient żąda usunięcia wady, wymiany Produktu na wolny od wad lub z powodu wady odstępuje od Umowy, zobowiązany jest odesłać Produkt na koszt Sprzedawcy pod adres wskazany w pkt 3 lit. a) powyżej. Jednak gdy podstawą reklamacji jest zniszczenie lub uszkodzenie Produktu powodujące jego niezdatność do użytku, wystarczające jest przesłanie pocztą elektroniczną pod adres wskazany w pkt 3 lit. b) powyżej zdjęcia Produktu obrazującego zniszczenie lub uszkodzenie, bez konieczności jego odsyłania do Sprzedawcy.

Klient będący konsumentem, niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Informacje dotyczące zasad dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Postanowienia końcowe

Regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa. W razie zmiany Regulaminu Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu informację o opublikowaniu zmienionej wersji Regulaminu i dacie jego wejścia w życie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wydawnictwo Design Project Krzysztof Skrzecz, Moskule 61 Łódź 91-530

ksiegarnia@sztukazapisana.pl

Ja [proszę wpisać swoje imię i nazwisko] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

Data odbioru Produktu to:

Imię i nazwisko:

Adres konsumenta:

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

error: Content is protected !!